Spring til indhold

Det behøver ikke at ende med mistrivsel

De præmature børn tilhører en betydelig, men overset gruppe af særligt sårbare børn. Det påvirker barnets hjerne og nervesystem at blive født for tidligt og mange præmature har øget sensitivitet og stress langt op i barndommen. Også børn, der er født få uger for tidligt kan være udfordret og have langvarige følger af den for tidlige fødsel. 

Det kræver derfor viden og forståelse at være forælder eller fagperson omkring barnet. Her er der tale om en gruppe børn, hvor tidlig indsats har enorm betydning, da de præmature børn ofte klarer sig godt, når de får den rette støtte, mens de har øget risiko for senfølger og mistrivsel uden støtte. Ligesom de er overrepræsenteret i anbringelsessager.

 

Kompetenceudvikling for fagpersoner

Online kompetenceudviklingsforløb for sundhedsplejersker.
Program:
  • Hvad gør det ved det lille barn at blive født for tidligt?
  • Særlige behov og udfordringer hos det præmature barn
  • Udfordringer for familien
  • Konkrete redskaber til støtte af barnet
  • Hvordan får man som fagperson det gode samarbejde med familien?

Det Gode Børneliv tilbyder ligeledes specialrådgivning og kompetenceudviklingsforløb for SUNDHEDSPLEJERSKER og DAGPLEJERE, samt for fagpersonale i VUGGESTUER, BØRNEHAVER og SKOLER afholdt hos jer efter aftale, ligesom der er mulighed for forløb, der er skræddersyet til jeres behov ved konkrete udfordringer.

Samarbejde med VITA - center for socialt arbejde

Fonden VITA – center for socialt arbejde blev stiftet i 2007 af Familieplejeforeningerne i Jylland, der siden slutningen af 1800-tallet har dannet ramme om familieplejearbejdet i Danmark. VITA har derfor et stærkt og over 100 år gammelt fundament indenfor socialt arbejde med børn og forældre. VITA arbejder for at forbedre udsatte, dårligt stillede menneskers forhold. Som supplement til kommuner, statsforvaltninger og andre private organisationer.

VITA og Det Gode Børneliv har nu indgået et samarbejde om at få de for tidligt fødte på dagsordenen. Vi tilbyder kompetenceudvikling til kommuner omkring de særlige udfordringer og behov hos for tidligt fødte. Målet er at skabe forståelse og viden omkring denne oversete gruppe af særligt sårbare børn, så deres trivsel og udvikling kan sikres.

 

Støtte i dagtilbud og skole giver stærkere og gladere børn

 

Når barnet starter i institution vil mange for tidligt fødte kæmpe med separationsangst. Mange har også stadig et stresset nervesystem og er derfor særligt sensitiv og bliver lettere overstimuleret.

Det er utrolig vigtigt, at fagfolk i barnets institution forstår barnets historie. Hvorfor barnet har de reaktioner det har og hvordan man støtter barnet. Det er en misforståese, at barnet “ikke længere er præmaturt”, fordi de nu er udskrevet fra sygehuset, men det er en vending mange præmaturfamilier møder fra omverden. Det er vigtig at have redskaber til at skabe tryghed for det for tidligt fødte barn, så det gradvist tør vove sig ud i verden med nysgerrighed. Afhængigt af, hvad barnet har været igennem, så kan det have brug for særlig støtte for at nå dertil. Tiden i institution er utrolig vigtig for barnets udvikling og trivsel. Hvis ikke barnet mødes i de udfordringer og behov det har, er der risiko for senfølger, som kan følge barnet hele livet.

I gennemsnit sidder der 2 for tidligt fødte børn i hver klasse. Måske bliver det tydeligt allerede ved overleveringen fra børnehaven, at her har vi et barn med særlige behov og udfordringer. Det kan være børnehaven har set et barn, som er særligt sensitivt, stadig kæmper med stor separationsangst eller som har svært ved at regulere sine følelser og impulser. Det kan også være en børnehave, der beskriver, at alt er fint, men forældrene understreger, at korthuset altid vælter derhjemme efter en dag i børnehaven. Måske modtager I et barn, hvor tiden i institution er gået fint og uden umiddelbare udfordringer, men nu bliver det pludselig tydeligt i skolen, at barnet kæmper og er i mistrivsel.

For mange for tidligt fødte viser senfølger som koncentrationsbesvær, adfærdsvanskeligheder og diagnoser som ADHD sig først ved skolestart. De store forventninger til barnet stresser og presser barnet. Samtidigt overstimuleres det sensitive barn let og har nu ikke længere samme rum til at kunne trække sig – i børnehaven var der større fleksibilitet og måske hentede forældrene ofte barnet tidligt, fordi de oplevede, at det var barnets behov, men nu er der skolepligt og fast skema. Matematisk ligger jo, når det står på skemaet, også selvom barnet der er overstimuleret og ikke længere evner at koncentrere sig. På samme tid oplever mange for tidligt fødte børn, at det sociale spil er uoverskueligt. Barnet med øget alarmberedskab kommer hele tiden i konflikt, eller måske går det og gemmer sig.

Når fagfolk på skolerne ved, hvad et for tidligt født barn kommer med af særlige behov og udfordringer og har viden og redskaber til at møde og støtte barnet i skolen, så blomstrer børnene. Bliver de ikke mødt med forståelse, vender de udfordringerne indad.

                        “jeg er dum” – “jeg kan heller ingenting” – “alle de andre kan”

De kommer i mistrivsel og kæmper med lavt selvværd og selvtillid, og i skolen går det stærkt i dag. Er barnet først bagud fra de små klasser, bliver det hurtigt en endnu sværere kamp at følge med og det påvirker også barnet socialt.